topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח

סגל אקדמי בכיר

פרופ' דני רוזנברג ראש החוג לארכיאולוגיה וראש המעבדה לחקר כלי אבן 04-8287066 פנימי: 7066
פרופ' גיא בר-עוז סגל אקדמי 04-8240070 פנימי : 2070
ד"ר מיכאל איזנברג סגל אקדמי/ מנהל המכון לארכיאולוגיה 048249392 פנימי: 3392
ד"ר עדי ארליך סגל אקדמי 04-8240560 פנימי: 2560
פרופ' אדריאן בועז סגל אקדמי 04-8249407 פנימי : 3407
פרופ' איילת גלבוע סגל אקדמי 04-8242133 פנימי : 2133
ד"ר רביע חמיסה סגל אקדמי
ד"ר ראובן ישורון סגל אקדמי 04-8240692 פנימי 2692
ד"ר רוית לין סגל אקדמי/מגמת שימור 04-8288992/3 פנימי: 8892/3
פרופ' דני נדל סגל אקדמי 04-8288229 פנימי : 8229
פרופ' מינה עברון סגל אקדמי/ראש המכון לארכיאולוגיה 04-8240377 פנימי : 2377
פרופ' אלכסנדר צצקין סגל אקדמי 04-8249864 פנימי : 3864
פרופ' שריאל שליו סגל אקדמי 04-8242531 פנימי: 2531