topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

סיורים

 סיורים לימודיים 

* הרשמה לסיורים תתבצע באמצעות רישום ב- Google Docs דרך לינק אותו הסטודנטים יקבלו במייל כ-10 ימים לפני יום הסיור. סטודנטים מחוץ לחוג מתבקשים לפנות מראש למזכירות להסדרת הרישום. 

בהתאם לתכנית הלימודים בתואר הראשון על הסטודנטים להירשם לסיורים ולחפירות בהיקף של 15 ימי סיור במסלול הדו-חוגי ו-18 ימי סיור במסלול החד-חוגי במהלך לימודיהם לתואר ראשון. בשנת הלימודים הראשונה לתואר ראשון חלה חובת השתתפות בכל ימי הסיור של קורסי המבוא השונים. בשנת הלימודים השנייה והשלישית יחויב התלמיד להשלים את ימי הסיור הנוספים, עד מנין כולל של 15/18 ימי סיור בהתאמה למסלול החד- או הדו-חוגי. מכסה זו הינה תנאי לקבלת התואר הראשון. תלמידים ללא תואר ראשון בארכיאולוגיה המשתתפים בתוכנית לתואר שני, נדרשים לשישה ימי סיור לפחות. 

יושם לב כי ביטול השתתפות שלושה ימי עבודה או פחות לפני יום הסיור עלול לגרור קנס כספי ויודגש כי לא ניתן להמיר ימי חפירה בימי סיור ולהיפך! על מנת לבטל הרשמה לסיור יש לפנות למזכירות החוג.

רשימת הסיורים - תשפ"א סמסטר ב'.