topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח

סיורים

==> רשימת סיורים לשנה"ל תשע"ח- סמסטר א'

==> רשימת סיורים לשנה"ל תשע"ח- סמסטר ב' (*הרישום לסיורים בסמס' ב' יפתח לקראת חודש פברואר 2018)

==> הרשמה לסיורים ולחפירות לימודיות


  בהתאם לתכנית הלימודים בתואר הראשון על הסטודנטים להירשם לסיורים ולחפירות:

  1. סיורים: בשנת הלימודים הראשונה חלה חובת השתתפות בכל ימי הסיור של קורסי המבוא. בשנת הלימודים השנייה והשלישית יחויב התלמיד להשלים ימי סיור נוספים, עד מנין כולל של 15 ימי סיור (תלמידים במסלול החד-חוגי חייבים להשתתף ב-18 ימי סיור בחוג במשך התואר הראשון). מכסה זו הינה תנאי לקבלת התואר הראשון. ההרשמה מתבצעת דרך הלינק. יושם לב כי ביטול השתתפות שלושה ימי עבודה או פחות לפני יום הסיור עלול לגרור קנס כספרי אשר גובהו 101 ₪.
  2. חפירות: במשך לימודי התואר הראשון על התלמיד להשתתף ב-30 ימי חפירה 6 שבועות) (שני מסלולי הלימוד). חובה על התלמיד להשתתף ב-10 ימי חפירה בכל אחד מהתחומים: פרהיסטורי, מקראי וקלאסי. יש לשים לב כי ביטול ההשתתפות עשרה ימי עבודה או פחות לפני תחילת החפירה עשוי לגרור קנס כספי בגובה 101 ₪. ההרשמה מתבצעת דרך הלינק. מכסת ימי החפירה הינה תנאי לקבלת התואר הראשון.

יודגש כי לא ניתן להמיר ימי חפירה בימי סיור ולהיפך!