topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ארכיאולוגיה לתקופותיה

מבנה הלימודים


למסלול החד-חוגי ניתן להצטרף רק בשנה ב' עם ממוצע ציונים של 80 לפחות. במסלול החד-חוגי התלמיד יצבור 74 נקודות בלימודים החוגיים ו-46 נקודות מחוגים אחרים (קורסים הקשורים לתחום ההתמחות). כמו כן יכללו הקורסים מהחוג השני בשנה א'.
תלמידי המסלול יכולים להתמחות בתקופה או נושא: התקופה הפרהיסטורית, תקופת המקרא, התקופה הקלאסית, ימי הביניים, ארכיאולוגיה ים-תיכונית, מדעי הארכיאולוגיה (עם מגוון אפשרויות וביניהן ארכיאו-זואולוגיה, תרבות ואוכל, ארכיאו-גיאולוגיה, שיחזור סביבה ואקלים, חומרים בארכיאולוגיה, טכנולוגיות עתיקות) ושימור אתרים ארכיאולוגיים.

סדר הלימודים


שנה א'

4 שיעורי מבוא (חובה)    16 נ"ז
שיעור חובה: הזמנה לארכיאולוגיה    2 נ"ז

שנה ב'

2 שיעורי מבוא (חובה)    8 נ"ז
 פרו"ס תמטי (חובה)    2 נ"ז

שנה ב'-ג'

מבוא לכלי צור (חובה)    4 נ"ז
כלי חרס של תקופות המקרא (חובה)    4 נ"ז
שיעורי תעודת חופר    6 נ"ז
שיעורי בחירה בחוג    26 נ"ז

שנה ג'

סמינריון בחוג    6 נ"ז
סמינריון מחוץ לחוג    6 נ"ז
סמינריון מחלקתי (חובה 2 סמסטרים)    0 נ"ז

שנה ב'-ג':    שיעורים מחוגים אחרים    40 נ"ז

סה"כ  - 120 נקודות זכות לתואר

בשנה ג' חלה חובה על כל סטודנט להשתתף במשך שני סמסטרים בסמינריון המחלקתי. בסמינריון יינתנו כ-10 הרצאות בכל סמסטר במגוון רחב של נושאים, על ידי מרצים מאוניברסיטת חיפה ומוסדות מחקר אחרים.

תוכנית הלימודים


שיעורי מבוא ושיעורי חובה כמו במסלול הדו-חוגי.

  1. במסלול החד-חוגי ייקחו התלמידים פרוסמינריון בחוג ו-2 סמינריונים אחד בחוג ואחד מחוץ לחוג וכן שיעורי בחירה בהיקף של 26 נ"ז בחוג.
  2. התלמידים ישלימו 46 נ"ז (כולל סמינריון מחוץ לחוג) בחוגים אחרים (כולל הקורסים שלמד בחוג השני בשנה א'). קורסים אלו יהיו קשורים לתחום ההתמחות בלבד (בתיאום עם יועץ הב"א).

תנאי מעבר:
ראה במסלול הדו-חוגי.
תלמידי המסלול החד-חוגי חייבים בשיעורי "תעודת החופר".

סיורים וחפירות


  1. סיורים: תלמידים במסלול החד-חוגי חייבים להשתתף ב-18 ימי סיור בחוג במשך התואר הראשון.
  2. 1חפירות: תלמידי המסלול החד-חוגי ישתתפו ב-30 ימי חפירה לימודית במשך התואר הראשון (10 ימים בכל תחום).

שפות


ראה לימודי שפות במסלול הדו-חוגי.