faculty logo

הפקולטה למדעי הרוח - החוג לארכיאולוגיה

haifa logo
topnew

מגמת השימור

תוכנית הלימודים במגמה לשימור 

קישור מידע לתוכנית לימודים


 סטאז' במסגרת לימודי מ"א במגמת שימור

הנחיות - שלבים לבחירת סטאז'

 בקשה לאישור סטאז'

מעקב שעות

דוח סטאז'


 סגל המגמה לשימור