faculty logo

הפקולטה למדעי הרוח - החוג לארכיאולוגיה

haifa logo
topnew

קורסים

מערכת שעות בחוג לארכיאולוגיה תשע"ז (כל התארים) *יתכנו שינויים

מערכת שעות במגמת שימור תשע"ז

לתשומת לבכם: הקמפוסים וקורסים של התכנית הבינ"ל (באנגלית) פתוחים לתלמידי מ"א באישור יועץ מ"א בלבד

מערכת שעות התכנית הבינלאומית תשע"ז (סמסטרים א,ב,קיץ) *יתכנו שינויים

Yearly corriculum for the international program