topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח

נוהל הגשת עבודות

נוהל הגשת עבודות

בעת הגשת עבודות במסגרת המטלות בחוג יש לצרף טופס הגשת עבודות

את הטופס יש למלא במלואו ולצרף לעבודה המוגשת , ולהניח בתא מזכירות החוג 

אנא לא להניח עבודות בתאי המרצים. תודה.