topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

החוג לארכאולוגיה - הפקולטה למדעי הרוח - אוניברסיטת חיפה


1280x1280YomPatuah2022

החל משנת הלימודים תשפ"ג, נפתח אפיק קבלה נוסף ללא פסיכומטרי (בגרות בממוצע 75 לפחות) כדי להתקבל לחוג לארכיאולוגיה: מסלול "קורסי קדם". בסמסטר הראשון ללימודיו, התלמיד מחויב לקחת לפחות שניים מתוך רשימת קורסים אפשריים  (2 נקודות זכות כל אחד, וביחד 4). לפרטים נוספים, נא לפנות למזכירות החוג: 048240234 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מלגת 600+ לסטודנטים המתחילים ללמוד בשנת תשפ"ג

סטודנטים/ות שיחלו לימודיהם בשנת תשפ"ג* זכאים (בכפוף לשיקול דעתה של האוניברסיטה) למלגה, בגובה 35% או 50% שכ"לבשנה א' בלבד, בהתאם לציון הפסיכומטרי הגולמי המצוין בטבלה.

*לתשומת ליבכם, למשלמים ראשונים תינתן עדיפות בקבלת המלגה. מספר המלגות שיינתנו ואופן מתן המלגות כפוף לשיקול דעתה הבלעדי של האוניברסיטה, ואין בפרסום זה משום התחייבות להענקת מלגות כלשהן.פקולטה

חוג

פסיכומטרי גולמי למלגה 35% משכר הלימוד לשנה א

פסיכומטרי גולמי למלגה 50% משכר הלימוד לשנה א

מדעי הרוח

מקרא

600

625

  לשון עברית

610

636

  היסטוריה של ע"י

600

625

  ערבית

640

670

  לימודי המזה"ת והאיסלאם

600

625

  פילוסופיה

644

672

  היסטוריה כללית

610

636

  אנגלית

640

670

  אמנות -תולדות

610

636

  אמנות-יצירה

600

625

  לימודי ישראל

600

625

  לימודי ישראל חד חוגי

650

678

  מחשבת ישראל

600

625

  תיאטרון

600

625

  ארכיאולוגיה

600

625

  ספרות

600

625

  מוסיקה

600

625

  לימודי  אסיה

644

672