לרשימת מלגות מלאה לתלמידי תואר שלישי יש לגשת לאתר הרשות ללימודים מתקדמים