תקנון מועד חריג

 זכאי למועד חריג תלמיד אשר נבצר ממנו לגשת למועד הרגיל או למועד הנוסף מהסיבות הבאות:

א. שירות מילואים פעיל (יש לעיין בתקנון בעניין משך השירות).

ב. מי שנקבעה לו בחינה חופפת או שתי בחינות באותו יום, כאשר הפרש השעות בין סיום הראשונה ותחילת השנייה הינו פחות מ-4 שעות. יש להביא למזכירות החוג טופס מהחוג הנוסף חתום המעיד על כך.

ג. תלמידה אשר נבצר ממנה לגשת למועדים הרגילים בגין לידה או תלמיד שבת זוגו ילדה ביום הבחינה.

ד. שמירת הריון.

ה. מחלה ממושכת ביום הבחינה או אשפוז.

ו. פטירת קרוב משפחה בדרגת קירבה ראשונה.

ז. חפירות לימודיות.

ח. תלמיד המבקש מועד חריג בגין השתתפות בחפירה של החוג / מכון שאיננה חפירה לימודית, צריך לקבל על כך אישור מבעוד מועד בכתב מראש החוג.

על התלמיד המבקש אישור למועד חריג להגיש את הטפסים הרלוונטים בצירוף אישורים תקפים כפי שמפורטים בתקנון האוניברסיטה למזכירות החוג לפי התאריכים שיפורסמו.

התלמיד חייב לגשת למועד אחד לפחות א' או ב' בכדי להגיש בקשה למועד חריג. מעל ציון 76 לא ניתן להגיש בקשה למועד חריג.

תלמיד שאושרה לו בחינה במועד חריג ולא הופיע לבחינה מבלי להודיע כל כך למזכירות החוג חמישה ימים מראש יוטל עליו קנס כספי.

- ציונים מפורסמים בפורטל ועל גבי לוח המודעות ליד מזכירות החוג. לא ימסרו ציונים בטלפון או במייל!

- ערעורים על ציונים - תלמיד רשאי לערער על ציונו תוך עשרה ימים מפרסומו. הערעור יופנה בכתב (על גבי טופס ערעור) למורה הקורס באמצעות מזכירות החוג. להמשך הנוהל יש לפנות לתקנון האוניברסיטה. 

מערכת רישום לבחינות במועד חריג

טופס ערעור לבחינה

טופס בחינות חופפות