נוהל הגשת עבודות

בעת הגשת עבודות במסגרת המטלות בחוג יש לצרף טופס הגשת עבודות

את הטופס יש למלא במלואו ולצרף לעבודה המוגשת , ולהניח בתא מזכירות החוג 

אנא לא להניח עבודות בתאי המרצים. תודה.