topnew heb new אוניברסיטת חיפה הפקולטה למדעי הרוח
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

נוהל הגשת עבודות

נוהל הגשת עבודות

בעת הגשת עבודות במסגרת המטלות בחוג יש לצרף טופס הגשת עבודות

את הטופס יש למלא במלואו ולצרף לעבודה המוגשת , ולהניח בתא מזכירות החוג 

אנא לא להניח עבודות בתאי המרצים. תודה.