faculty transparent white

החוג לארכיאולוגיה

הפקולטה למדעי הרוח I אוניברסיטת חיפה

uni

image
image
image
image
image
image
image
image
image

החוג לארכאולוגיה - הפקולטה למדעי הרוח - אוניברסיטת חיפה

החל משנת הלימודים תשפ"ג, נפתח אפיק קבלה נוסף ללא פסיכומטרי (בגרות בממוצע 75 לפחות) כדי להתקבל לחוג לארכיאולוגיה: מסלול "קורסי קדם". בסמסטר הראשון ללימודיו, התלמיד מחויב לקחת לפחות שניים מתוך רשימת קורסים אפשריים  (2 נקודות זכות כל אחד, וביחד 4). לפרטים נוספים, נא לפנות למזכירות החוג: 048240234 shalabi3@staff.haifa.ac.il